Clàssics a la carta: El pensament grec i llatí II

 • 20h
 •      Mònica Miró /
 •    Este curso se imparte en: Catalán
 •    Las intervenciones en el curso se hacen en Catalán o Castellano

Precio curso :

 Consulta los descuentos y las formas de pago disponibles (aquí >>)

Grupos de cursos de la edición actual

 

Ediciones de este curso

 • octubre-noviembre
 • La filosofia a Grècia i a Roma: la saviesa com a instrument per orientar la vida.
 • Els gèneres filosòfics en el món grecoromà: diàlegs, cartes i tractats.
 • Fileb de Plató o el lloc del plaer i la reflexió en la vida humana.
 • Lectura i comentari de Fileb de Plató.
 • És breu, la vida? de Sèneca o les claus de la plenitud existencial.
 • Lectura i comentari d’És breu, la vida? de Sèneca.
 • Meditacions de Marc Aureli o com fer els dies passadors i suportables.
 • Lectura i comentari de Meditacions de Marc Aureli.
 • Acostar el pensament grec i llatí al públic d’avui dia i fer-li’n veure la vigència, el caràcter inexhaurible, explicant què representaren algunes obres mestres d’aquest gènere en el moment de la seva aparició i de quina recepció i evolució han estat objecte des d’aleshores fins als nostres dies.
 • Llegir i comentar Fileb de Plató, És breu, la vida? de Sèneca i Meditacions de Marc Aureli amb les eines suficients per descobrir-hi, tot i el seu caràcter antic i altre, el que encara ens diuen a nosaltres, dones i homes del segle xxi.

El curs consta de vuit sessions de dues hores i mitja de durada: en la primera sessió, s’exposen qüestions de caràcter general per introduir-se en el pensament grecollatí, el seu significat i la seva expressió literària; a cadascuna de les tres obres que es llegeixen i s’analitzen durant el període del curs es dediquen dues sessions, una de presentació de caire teòric, en què es donen les claus necessàries per llegir-la (autor, context, gènere, aspectes concrets de l’obra), i una altra de posada en comú amb la professora de la lectura personal que l’alumnat n’hagi fet (club de lectura); la darrera sessió serveix per fer una recapitulació dels llibres llegits i parlar de la seva pervivència. S’ofereixen també recomanacions bibliogràfiques, tant de fonts primàries com d’articles i monografies crítiques, perquè qui ho desitgi pugui aprofundir les qüestions tractades.

 • Edicions que s’empraran per fer la lectura a classe de les tres obres de pensament:

Plató, Fileb. Traducció i introducció de Bernat Torres. Girona: edicions de la ela geminada, 2019 [Col·lecció Quadrivium, núm. 18].

 

Sèneca, És breu, la vida? Edició bilingüe llatí-català, introducció, traducció i notes de Jordi Avilés Zapater. Martorell: Adesiara, 2014 [Col·lecció Aetas, núm. 23].

 

Marc Aureli, Meditacions. Edició bilingüe grec-català, introducció, traducció i notes de Joan Alberich i Mariné; edició a cura de Joan Tello i Brugal. Barcelona: Llibres de l’Índex, 2008 [Col·lecció Els Clàssics de l’Índex, núm. 6].

 • Bibliografia general:

Albrecht, M. von, Historia de la literatura romana, Barcelona: Herder, 1997 (2 vol.) [original en alemany; trad. cast. de D. Estefanía i A. Pociña].

Balló, J. – Pérez, X., La llavor immortal. Els arguments universals en el cinema, Barcelona: Empúries, 1995.

Bayet, J., Historia de la literatura latina, Barcelona: Ariel, 1985 [original en francès; trad. cast. de J.I. Ciruelo].

Bickel, E., Historia de la literatura romana, Madrid: Gredos, 1987 [original en alemany; trad. cast. de J.M. Díaz Reganón].

Bieler, L., Historia de la literatura romana, Madrid: Gredos, 1992 [original en alemany; trad. cast. d’M. Sánchez Gil].

Bolgar, R.R., The Classical Heritage and its Beneficiaries, Cambridge: Cambridge University Press, 1973.

Bowra, C. M., Introducción a la literatura griega, Madrid: Gredos, 2007 [original en anglès; trad. cast. d’L. Gil Fernández].

Büchner, K., Historia de la literatura romana, Barcelona: Labor, 1982 [original en alemany; trad. cast. d’A. Ortega i E. Valentí].

Clarke, M.L., The Roman Mind. Studies in the history of thought from Cicero to Marcus Aurelius, Londres: Cohen & West, 1960.

Codoñer, C. (coord.), Géneros literarios latinos, Salamanca: Ediciones de la Universidad de Salamanca, 1987.

Codoñer, C. (coord.), Historia de la literatura latina, Madrid: Cátedra, 1997.

Curtius, E. R., Literatura europea y Edad Media latina, Mèxic, Madrid i Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1976 [original en alemany; trad. cast. d’M.F. Alatorre i A. Alatorre].

Easterling, P. E. – Knox, B. M. W. (ed.), Literatura griega, Madrid: Gredos, 1996 [original en anglès. trad. cast. d’F. Zaragoza Alberich].

Fuhrmann, M., Literatura romana, Madrid: Gredos, 1985 [original en alemany; trad. cast. d’R. de la Vega].

Hammer, D., Roman Political Thought and the Modern Theoretical Imagination, Norman, Oklahoma: University of Oklahoma Press, 2008.

Highet, G., La tradición clásica. Influencias griegas y romanas en la literatura occidental, Mèxic: Fondo de Cultura Económica, 1978 (2 vol.) [original en anglès; trad. cast. d’A. Alatorre].

Kenney, E. J. – Clausen, W. V. (ed.), Literatura latina, Madrid: Gredos, 1996 [original en anglès; trad. cast. d’E. Bombín].

Lesky, A., Historia de la literatura griega, Madrid: Gredos, 2009 [original en alemany; trad. cast. de J.M. Díaz-Regañón López i B. Romero].

Levi, A., Historia de la filosofía romana, Buenos Aires: Eudeba, 1969.

Lloyd-Jones, H., Classical Survivals. The Classics in the Modern World, Oxford: Duckworth, 1988.

López Férez, J. A. (coord.), Historia de la literatura griega, Madrid: Cátedra, 2009.

Mas, S., Pensamiento romano, València: Tirant lo Blanch, 2006.

Mas, S., Pensamiento romano II, València: Tirant lo Blanch, 2017.

May, R., La necesidad del mito. La influencia de los modelos culturales en el mundo contemporáneo, Barcelona: Paidós, 1992 [original en anglès; trad. cast. d’L. Botella García del Cid].

Settis, S., El futuro de lo clásico, Madrid: Abada, 2006 [original en italià; trad. cast. d’A. Soria Olmedo].

Winkler, M.M. (ed.), Classical Myth and Culture in the Cinema, Oxford i Nova York: Oxford University Press, 2001.

 

Es donarà bibliografia específica per a cada proposta en el moment d’iniciar el curs.

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

Importante

 • Este servicio NO te compromete a matricularte en ningún curso.
 • Este servicio NO implica ningún tipo de reserva de plaza para ningún curso.
 • La única finalidad de este servicio es cuando se abra el periodo de matriculación para el curso que hayas escogido, te enviaremos un correo electrónico como recordatorio.
Tienes que aceptar la política de privacidad. Puedes consultar información sobre la gestión de datos personales en Política de privacidad
Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios
*escribe aquí las dudas que tengas sobre este curso
Tienes que aceptar la política de privacidad. Puedes consultar información sobre la gestión de datos personales en Política de privacidad